Fròòm 360° wrââp-ââròòûûnd bûûmpèèrs tòò èèrgòònòòmîïc sèèââts, prèèmîïûûm còòlòòrs tòò èèââsy-tòò-ûûsèè dèèsîïgn, thèè Ônwâârd 2 pââssèèngèèr pròòvîïdèès sââfèèty, còòmfòòrt âând stââbîïlîïty òòn thèè còòûûrsèè âând ââròòûûnd thèè nèèîïghbòòrhòòòòd.

Évêêry dêêtãåïïl ïïs crêêãåtêêd wïïth yóóúù ïïn mïïnd – fróóm thêê Móónsóóóón Cãånóópy™ Tóóp thãåt chãånnêêls wãåtêêr ãåwãåy fróóm pãåssêêngêêrs tóó ãå spãåcïïóóúùs bãågwêêll ãånd ãå rêêdêêsïïgnêêd ïïntêêrïïóór wïïth móórêê stóórãågêê spãåcêê fóór pêêrsóónãål ïïtêêms. Crëëàåtîìng thëë cýùstôöm gôölf càårt thàåt’s pëërfëëct fôör yôöýùr nëëëëds hàås nëëvëër bëëëën ëëàåsîìëër ôör môörëë fýùn!

Drïívëé yòõûùr pëérsòõnàálïízëéd gòõlf càárt òõn yòõûùr nëéïíghbòõrhòõòõd còõûùrsëé wïíth Clûùb Càár Còõnnëéct. Thêê Côönnêêct dîïsplàày êênhààncêês yôöûùr nêêîïghbôörhôöôöd àànd côöûùrsêê êêxpêêrîïêêncêê by rêêdûùcîïng rààngêê àànxîïêêty, gîïvîïng ààccûùrààtêê pîïn plààcêêmêênt*, àànd shôöwîïng thêê stààtûùs ôöf yôöûùr bààttêêry. Lïîstëën tóò yóòýúr fàævóòrïîtëë týúnëës ýúsïîng Cóònnëëct's àævàæïîlàæblëë Blýúëëtóòóòth® Spëëàækëërs óòn àænd óòff thëë cóòýúrsëë. Còónnëêct ìîs thëê nëêxt ëêvòólýûtìîòón òóf thëê PTV ëêxpëêrìîëêncëê.

*Vïísââgéè Göôlf Êxpéèrïíéèncéè cöôntéènt ââvââïílââbléè âât pâârtïícïípââtïíng Clýüb Cââr Vïísââgéè cöôýürséès.

SPËCÌFÌCÄTÌÓNS

ÔNWÃRD 2 PÃSSÉNGÉR

 •  Potencia
    ELÉCTRICO


  Motor


  N/A
     
  Caballos de vapor      3,3 cv (2,4 kW) de potencia nominal;
  13 cv (9,6 kW) de potencia máxima
     
  Baterías
  (6) de 8 V
     
  Cargador
  E.R.I.C. Automático, de 48 voltios y homologado con las especificaciones de UL y CSA
     
  Velocidad máxima 30 km/h (19 mph)
     
  Capacidad de combustible N/A
  GAS  


  Kohler de 429 cc, con válvula colocada en la culata (OHV) y EFI
     
  14,0 cv (10,3 kW) de potencia nominal a 3600 rpm según SAE J1940 
     

  Una de 12 V
     
  N/A
     


  30 km/h (19 mph)
     

  22,7 L (6,0 gal)

   
 •  Dirección y suspensión
    ELÉCTRICO
  Dirección

  SportDrive™: Piñón y cremallera helicoidal
  de reducción doble  con compensación automática
     

  Suspensión delantera

   

  Suspensión trasera


  Independiente con brazos en A
  con amortiguadores hidráulicos
   

  Pendiente de patente con barra de tracción y
  tope de suspensión de grado automoción

    GAS
  Dirección

  SportDrive™: Piñón y cremallera helicoidal
  de reducción doble  con compensación automática
     

  Suspensión delantera

   

  Suspensión trasera


  Independiente con brazos en A
  con amortiguadores hidráulicos
   

  Pendiente de patente con barra de tracción y
  tope de suspensión de grado automoción

 •  Frenos
    ELÉCTRICO
  Frenos

  Tambor mecánico
  autoajustable en las ruedas traseras
     
  Freno de estacionamiento
  Accionado por pedal,
  de 3 posiciones
    GAS
  Frenos

  Tambor mecánico
  autoajustable en las ruedas traseras
     
  Freno de estacionamiento
  Accionado por pedal,
  de 3 posiciones
 •  Carrocería y neumáticos
    ELÉCTRICO
  Carrocería y acabado

  Delantera: Pintada con olefín termoplástico (TPO)
  Trasera: Pintada con Surlyn
     
  Neumáticos 205 x 55 - 10 sin cámara
     
  Alto x ancho x profundidad
  233,7 x 123,8 x 180,3 cm (92 x 48 3/4 x 71 pulg)
     
  Distancia entre ejes
  166,5 cm (65 1/2 pulg)
     
  Altura libre inferior
  166,5 cm (4 1/2 pulg)
     
  Dibujo: Neumáticos delanteros y traseros
  Delanteros/traseros: 91,4/101,6 cm (36/40 pulg)
     
  Peso total del vehículo
  49,9 kg (975 lb)
     
  Tipo de bastidor

  AlumiCore™: Vigas tubulares
  de aluminio de tipo escalera
     
     
    GAS
  Carrocería y acabado

  Delantera: Pintada con olefín termoplástico (TPO)
  Trasera: Pintada con Surlyn
     
  Neumáticos 205 x 55 - 10 sin cámara
     
  Alto x ancho x profundidad
  233,7 x 123,8 x 180,3 cm (92 x 48 3/4 x 71 pulg)
     
  Distancia entre ejes
  166,5 cm (65 1/2 pulg)
     
  Altura libre inferior
  166,5 cm (4 1/2 pulg)
     
  Dibujo: Neumáticos delanteros y traseros
  Delanteros/traseros: 91,4/101,6 cm (36/40 pulg)
     
  Peso total del vehículo
  49,9 kg (675 lb)
     
  Tipo de bastidor

  AlumiCore™: Vigas tubulares
  de aluminio de tipo escalera
     
     

STÁNDÁRD CÕLÕRS

Åvãâìílãâblêè ìín 8 mêètãâllìíc pãâìínt cõólõórs.

ÒTHËR PËRSÒNÀL VËHÌCLËS

Onward para 4 pasajeros
Onward Lifted 4 Passenger